مسابقه کتابخوانی کتاب "رنج گنج" ویژه سوادآموزان دوره انتقال با هدف افزایش توانمندی و آشنایی با رونق تولید در بین سواد آموزان نهضت سواد آموزی عضوکتابخانە بە مناسبت دهە فجربا همکاری سواد آموزی آموزش وپرورش منطقه باینگان درکتابخانە عمومی امام شافعی (رح) برگزار شد. هدایتی زادە مسئول کتابخانە اشارە کردند کە بازگشت به مرحله بی‌سوادی یعنی از دست دادن توانایی خواندن و نوشتن که از کمبود مطالعه در نوسوادان نشأت می‌گیرد. برای جلوگیری از بازگشت به بی‌سوادی و حفظ و تقویت سواد در نوسوادان لازم است برنامه‌های ویژه‌ای درنظر گرفته شود و نوسوادان تحت پوشش آن قرار گیرند. در این میان نظام آموزشی غیررسمی و کتابخانه‌های عمومی سهم مهمی دارند. کتابخانه‌ها در جهت حمایت از آموزش و تحقیق، منابع و اطلاعات  مورد نیاز نوسوادان را فراهم می‌کنند. بنابراین، نظام آموزشی بدون حمایت کتابخانه‌ها نمی‌تواند خودآموزی را برای همه افراد جامعه فراهم کند